Åpenhetsloven – arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Selskapet

Dørmænen & Eide as(heretter D&E) er en mesterbedrift innen tømrerarbeid, grunnarbeid og asbestsanering. Arbeidsområdet er primært i Bergen og omegn.
Med lang erfaring i bransjen har vi en betydelig portefølje å vise til, og er en langsiktig samarbeidspartner.
Firmaet består av høyt kvalifiserte og dedikerte medarbeidere. Vi er nærmere 40 ansatte i D&E bestående av byggmestere, tømrer svenner og lærlinger. Alle med en unik kompetanse, erfaring, personlighet, ambisjon og pågangsmot som utgjør et sterkt og sunt arbeidsmiljø.
Alle våre prosjektledere har bred erfaring med prosjektstyring, fra store og små prosjekter.
D&E er en lærling-bedrift i tømrerfaget. Vi jobber aktivt med å rekruttere til bransjen og har utdannet lærlinger i flere år. Utdannelsen skjer i tett samarbeid med opplæringskontoret for tømrerfaget.
Flere av våre tømrere begynte som lærlinger og er i dag en del av vår håndverkstyrke.

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.
Leverandørkjeden til D&E er omfattende med mange ledd og underleverandører som igjen har sine forsyningskjeder. D&E har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingene i samsvar med åpenhetslovens formål.
FNs retningslinjer anerkjenner at selskapene ikke kan håndtere alle de potensielle effektene i verdikjeden samtidig og på egen hånd, og forventer derfor at alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til omfang og utstrekning av potensielle og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Organisering
I D&E er det daglig leder som er ansvarlig for virksomhetens arbeidsgruppe, nedsatt for å føre kontroll med at kravene etter Åpenhetsloven følges.
Arbeidet med så vel aktsomhetsvurderinger som andre aspekter av loven legges årlig frem for styret i virksomheten. Årlig redegjørelse som publiseres på selskapets hjemmeside, styrebehandles på linje med årsberetning for selskapet og godkjennes således av styret i selskapet.
Forankring av arbeidet med menneskerettigheter og arbeidsforhold er nedfelt i interne rutiner og følges nøye opp av våre prosjektledere og arbeidsgruppen ved eksempelvis kontrahering av underentreprenører og andre leverandører til vår virksomhet. Det samme gjelder naturligvis ved revidering av selskapets innkjøpsveileder( e ). Selskapet har videre etablerte etiske retningslinjer nedfelt i vårt internkontrollsystem som danner bakgrunnsteppet for all vår drift.
D&E jobber hovedsakelig med underentreprenører og leverandører som har vært med oss over flere år og som vi er godt kjent med.


Eventuelle nye leverandører/UE blir vurdert mot våre etiske retningslinjer samt i tråd med generell påseplikt i bransjen.
Selskapet har tilpasset vårt innhold og omfang av aktsomhetsvurderingene etter følgende prinsipper:
Størrelsen på foretaket.
Det generelle risikonivået.
Andre eventuelle spesielle forhold knyttet til hvert enkelt prosjekt vi har.

Arbeidet med risikokartlegginger har avdekket at vårt hovedfokus under lovens virkeområde skal, og bør ligge på selve byggeplassene.

Det våre vurderinger har avdekket er at det er viktig å føre kontinuerlig kontroll med sikkerhetsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene.
Når ting blir rutine ser vi at man må være ekstra påpasselig med sikkerheten så nivået ikke faller.
Våre prosjekter innebærer at flere entreprenører arbeider samtidig på stedet. Det deles på stillaser, kraner etc. Dette betyr at risikovurderinger (SJA) med de involverte fagene/selskapene er viktig.

Vi har etter dette innarbeidet egen sjekkliste for prosessen fra innledende sjekk av nye underentreprenører til ferdigstilt prosjekt. En utførlig sjekk gjennomføres av aktuelle bedrifter før de eventuelt godkjennes for kontrakter på våre byggeplasser.
D&E mener at økt fokus på kontroll av nye samarbeidspartnere også skjerper allerede etablerte samarbeidsavtaler.